PROJEKTY   EDUKACYJNE   DLA   KLAS   DRUGICH

w roku szkolnym 2017/2018

przedmiot – język polski

nauczycielTeresa Bogusz-Filipiuk

tematBohaterowie literaccy, którzy mogą być wzorami postępowania dla nastolatków.

liczba uczniów – 6

cele – rozwijanie zamiłowań czytelniczych; kształcenie umiejętności konstruktywnej krytyki zachowań ludzkich; uświadomienie  wartości i przyjemności obcowania z lekturą.

przedmiot – historia

nauczycielRenata Grzybowska

tematPolacy w okresie II wojny światowej

liczba uczniów – 5

cele – ukazywanie i rozumienie tragizmu skutków agresji hitlerowskiej i stalinowskiej na ziemie polskie, wyrabianie szacunku dla losów Polaków podczas II wojny światowej, kształtowanie umiejętności oceny faktów, związków przyczynowo – skutkowych, wnioskowanie.

przedmiot – język angielski

nauczycielSwietłana Rowczenia

tematThat music will last forever - The Beatles.

liczba uczniów – 4-5

cele – zapoznanie się z dorobkiem zespołu, jego historią, miejscem w kulturze, fenomenem muzyki, utworami i ich znaczeniem

przedmiot – język rosyjski

nauczycielSabina Dencikowska

tematRosyjska książka kucharska

liczba uczniów – 5-6

cele – zapoznanie z narodową kuchnią Rosji, rozwijanie umiejętności  plastycznych, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i  selekcji informacji z Internetu

przedmiot – fizyka

nauczycielAnna Czubaj

tematPolscy wynalazcy i ich wynalazki

liczba uczniów – 5

cele – poznanie wybitnych Polaków, których wynalazki są znane na całym świecie, zaprezentowanie odkryć z różnych epok oraz tych współczesnych i ich znaczenia.

przedmiot – matematyka

nauczycielAnna Iwanek

tematWypoczynek z matematyką

liczba uczniów – 5

cele – kształcenie umiejętności współdziałania w zespole i poszukiwane źródeł informacji.

Zaplanowanie wycieczki krajoznawczej i sporządzenie jej kosztorysu z uwzględnieniem noclegów, wynajmu autokaru lub przejazdu pociągiem, biletów wstępu do wybranych obiektów i posiłków selekcji informacji z Internetu

przedmiot – biologia

nauczycielSylwia Wildt- Stefaniuk

temat„E” na talerzu?

liczba uczniów – 5

cele – zapoznanie się z rodzajami chemicznych dodatków w żywności i ich wpływie na zdrowie, kształtowanie świadomych postaw konsumenckich

przedmiot – chemia

nauczycielBogumiła Murawska

tematCzy nasza kuchnia jest laboratorium chemicznym?

liczba uczniów – 5

cele – Poszerzenie wiedzy na temat substancji chemicznych występujących w naszej kuchni oraz przemian jakim podlegają podczas przygotowywania różnych potraw. Wyrobienie umiejętności przeprowadzania reakcji chemicznych, obserwacji i wyciągania wniosków

przedmiot – plastyka

nauczycielAgnieszka Charko

tematDziecko w malarstwie polskim

liczba uczniów – 4

cele – Wyposażenie uczniów, poprzez wielkie wzorce i własną działalność plastyczną, w wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego

przedmiot – wychowanie fizyczne

nauczycielPiotr Woźniak

tematJak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe w koszykówce i podnoszeniu ciężarów?

liczba uczniów – 4-5

cele – Poznanie systemów rozgrywek i ich odpowiedni dobór. Opracowanie programu i regulaminu  zawodów. Poznanie zasad  sędziowania i protokołowania. 

 

Uczniowie do 20 października deklarują udział w wybranym projekcie zgłaszając się do nauczyciela wybranego przedmiotu


 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie

I.

1 Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,  mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie (w wyjątkowych przypadkach w klasie pierwszej lub trzeciej).

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły.

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów realizacji projektu;

c)  wykonanie zaplanowanych działań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu po zakończeniu prac nad projektem.

9.  Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

10.Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie.

11.Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

II.

1. Najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego każdy nauczyciel uczący w danej klasie przekazuje dyrektorowi szkoły propozycję tematu projektu wraz z opisem. Zestaw tematów dyrektor podaje do publicznej wiadomości.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

3. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów. Sugestie te uczniowie mogą zgłaszać do wybranego nauczyciela do 30 września  danego roku szkolnego.

4. Nauczyciele w pierwszym tygodniu października przedstawiają uczniom szczegóły dotyczące proponowanego tematu projektu.

5. Uczniowie do 20 października danego roku szkolnego deklarują udział w wybranym projekcie zgłaszając się do nauczyciela – zwanego dalej  opiekunem projektu.

6. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

7. Czas realizacji projektu, formy pracy, zadania  związane z realizacją projektu oraz sposób prezentacji określa opiekun projektu.

8. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny udziela opiekun projektu oraz w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.

9.  Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42  Karty Nauczyciela.

10. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest  uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja może się odbyć:

a)      na forum klasy

b)     na forum szkoły bądź społeczności lokalnej

c)      podczas zebrań z rodzicami

po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

11. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu).

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a) sprzężona niepełnosprawność ucznia

b) długotrwała choroba

c) przypadki losowe

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji  projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”.

13. Dokumentację związaną z projektem przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

14. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

15. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

 

 

Poprawiony ( czwartek, 05 października 2017 12:39 )