Koncepcja pracy

Gimnazjum im. Cypriana Norwida

w Konstantynowie

 

Dewiza:

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

Wizja szkoły:

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem otwartym na prawdę, dobro, piękno i mądrość, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne i chrześcijańskie.

Nasze gimnazjum tworzy pozytywny etos, aby wspierać dobre wzajemne relacje w szkole i spo­łeczności lokalnej, jak również promować aktywne partnerstwo między domem i szkołą.

Nasze gimnazjum zapewnia pełne wykształcenie odpowiednie do potrzeb i możli­wości każdego ucznia, rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i osobowości.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi stymulujące, przyjazne i bezpieczne środowisko w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą:

  • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów
  • promującą edukację patriotyczną, zdrowotną i ekologiczną
  • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
  • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną
  • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą
  • zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia prowadzone przez wykształconą kadrę nauczycieli
  • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

ZADANIA PRIORYTETOWE

1. POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

1) Konsekwencja wszystkich pracowników szkoły w podejmowanych działaniach wychowawczych.

2) Spójność podejmowanych działań wychowawczych.

3) Szybkie reagowanie na wszelkie objawy demoralizacji u uczniów oraz łamanie zapisów statutu.

4) Doskonalenie metod pracy w celu podniesienia efektywności nauczania, jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego i dalszego etapu kształcenia

5) Zintensyfikowanie pracy z uczniem zdolnym, poprzez przygotowywanie do  konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty, pracę indywidualną, organizowanie konkursów szkolnych, prowadzenie projektów edukacyjnych.

6) Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich możliwości, motywowanie do pokonywania trudności.

7) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

8) Zachęcanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej

2. UPORZĄDKOWANIE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W SZKOLE POPRZEZ WPROWADZENIE ZESPOŁOWOŚCI DZIAŁAŃ

1) Przejęcie odpowiedzialności za działania wychowawcze przez wszystkich nauczycieli.

2) Rzetelne prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej.

3) Celowe i logiczne dokumentowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez stosowny dobór narzędzi.

4) Włączenie się wszystkich nauczycieli w projekty, programy i inicjatywy szkolne, środowiskowe i ogólnopolskie mające na celu rozwój uczniów.

5) Szybkie i mądre reagowanie na zmiany prawne w oświacie.

6) Podejmowanie szkoleń przez nauczycieli w celu nieustannego podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7) Wzmocnienie współpracy nauczycieli przy planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych oraz rozwiązywaniu problemów

3. WZMOCNIANIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

1) Planowanie działań promocyjnych szkoły, w tym działań sportowych.

2) Wzmocnienie zaangażowania rodziców w sprawy szkoły.

3) Udział w projektach i programach lokalnych, ogólnopolskich i europejskich.

4) Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ POPRZEZ WPROWADZANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

1) Zapewnienie warunków odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

2) Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, badań, analiz wspólnie z gronem pedagogicznym.

3) Podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

4) Angażowanie nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców w procesy podejmowania decyzji dotyczących szkoły.

 

 

Poprawiony ( poniedziałek, 21 września 2015 08:27 )