Zasady rekrutacji do Gimnazjum im. Cypriana Norwid w Konstantynowie
rok szkolny 2016/2017

 

1. Uczeń gimnazjum podlega obowiązkowi szkolnemu.

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. Cypriana Norwida przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych:

a) zamieszkali w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców,

b) zamieszkali poza obwodem gimnazjum na podstawie wniosku rodziców 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z określonymi kryteriami, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kryteriom określonym w postępowaniu rekrutacyjnym przyznano określoną liczbę punktów oraz zdefiniowano dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942);
  3. Uchwała nr XIII/85/16 Rady Gminy Konstantynów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów;
  4. Zarządzenie nr 9/16 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
  5. Zarządzenie nr 29/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej gimnazjum z urzędu przyjmowani będą uczniowie zamieszkali w obwodzie swojej szkoły na podstawie zgłoszenia. Oznacza to, że uczniowie ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Kandydaci spoza obwodu

Jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, do klasy pierwszej mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryterium

Punkty

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do gimnazjum w tej samej miejscowości

8

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Gimnazjum zlokalizowane jest najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodzica/opiekuna

6

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

4

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Ocena zachowania co najmniej poprawna

Wzorowa – 4

Bardzo dobra – 3

Dobra – 2

Poprawna – 1

 

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie zgłoszeń przez kandydatów do gimnazjum obwodowego wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu

24.06.2016r.
godz. 8.00

28.06.2016r.
godz. 15.30

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum

15.06.2016r.
godz. 8.00

28.06.2016r.
godz. 15.30

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

01.07.2016r.
godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów (dotyczy uczniów spoza obwodu)

01.07.2016r.
godz.10.00

05.07.2016r.
godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.07.2016r.
godz.13.00

 

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie go gimnazjum

Zgłoszenie do obwodowego gimnazjum

 

Poprawiony ( poniedziałek, 13 czerwca 2016 11:59 )